#szczepimysie
| Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з УкраїниZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, 35-310 RZESZÓW,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@wzsrzeszow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą
w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie Instrukcją Kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Szczepienia

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,
ul. Warzywna 3, 35-310 RZESZÓW,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - b.gilarska@wzsrzeszow.pl,

3) celem przetwarzania jest wykonanie szczepienia ochronnego

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

      nie dotyczy, dane nie będą przekazywane,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych jest równoznaczne z niewykonaniem szczepienia ochronnego.

 


Marta Namięta

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie