Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://wzsrzeszow.pl/)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wzsrzeszow.plTreści niedostępne


Wyłączenia


-------------------------------------

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych.

Trwają prace nad modernizacją strony i dostosowaniem jej do wymogów nt. dostępności.

-------------------------------------

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

-------------------------------------

Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt :

Koordynator - Monika Mazur

e-mail: m.mazur@wzsrzeszow.pl

tel.786-023-304

Informatyk ds. dostępności - Łukasz Kilian

e-mail: l.kilian@wzsrzeszow.pl

tel. 17 85-94-618

Tłumacz języka migowego – Agnieszka Godzińska

e-mail: a.godzinska@wzsrzeszow.pl

-------------------------------------

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać

żądania zapewnienia dostępności.

-------------------------------------

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, jeżeli osoba żądająca

zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę

tej informacji.

Adres źródła: https://wzsrzeszow.pl/deklaracja-dostepnosci