#szczepimysie
Deklaracja dostępności | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з УкраїниDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wzsrzeszow.plTreści niedostępne

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Część informacji opublikowana jest w postaci plików binarnych (jpg, png, pdf).

Wyłączenia

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Część spośród opublikowanych plików binarnych pochodzi od innych podmiotów.

-------------------------------------

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych.

Trwają prace nad modernizacją strony i dostosowaniem jej do wymogów nt. dostępności.

-------------------------------------

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

-------------------------------------

Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt :

Koordynator - Monika Mazur

e-mail: dostepnosc@wzsrzeszow.pl

tel. 786-023-304

Informatyk ds. dostępności - Jakub Jenczalik

e-mail: j.jenczalik@wzsrzeszow.pl

tel. 17 85-94-618

Tłumacz języka migowego – Agnieszka Godzińska

e-mail: a.godzinska@wzsrzeszow.pl

-------------------------------------

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać

żądania zapewnienia dostępności.

-------------------------------------

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, jeżeli osoba żądająca

zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę

tej informacji.