PSIM 2

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Celem projektu jest podniesienie efektywności i dostępności e-usług. W ramach projektu nastąpi modernizacja i wytworzenie e-usług dostępnych w ramach PSIM w zakresie:

  • E-Informacja,
  • E-Rejestracja,
  • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP), Elektroniczna Platforma Nadzoru,
  • Telekonsultacje medyczne kardiologiczne.

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja i wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wartość projektu: 3 624 822,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 060 698,84 PLN

Dnia 18.12.2020r. podpisano umowę o dofinasowanie nr RPPK.02.01.00-18-0024/20-00.