Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wzsrzeszow.pl
Treści niedostępne
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Część informacji opublikowana jest w postaci plików binarnych (jpg, png, pdf).

Wyłączenia

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Część spośród opublikowanych plików binarnych pochodzi od innych podmiotów.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronie  znajdują się pliki do pobrania. Nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
  2. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają alternatywne opisy.
  3. Brak dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt :

Koordynator – Monika Mazur
e-mail: dostepnosc@wzsrzeszow.pl
tel. 786-023-304

Informatyk ds. dostępności – Jakub Jenczalik
e-mail: j.jenczalik@wzsrzeszow.pl
tel. 17 85-94-618

Koordynator ds. pacjentów Głuchych: Agnieszka Godzińska
e-mail: a.godzinska@wzsrzeszow.pl


Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę
tej informacji.